U oblasti uštede električne energije u industriji, SCA se bavi uvođenjem sistema koji, u prvom koraku, vrše merenje, arhiviranje i analizu najvažnijih električnih veličina niskonaponske mreže. Mesto merenja može biti:

 • Trafo stanica (jedna ili više u okviru industrijskog objekta),
 • Glavni razvodni orman,
 • Razvodni orman koji napaja grupu potrošača,
 • Razvodni orman koji napaja neki od većih pojedinačnih potrošača.

Merenje se obavlja korišćenjem analizatora mreže. Jedan ili više analizatora mreže se povezuju na računar na kome se vrši arhiviranje svih merenih vrednosti, njihovo prikazivanje i analiza. Način prenosa podataka od analizatora mreže do računara je raznolik (žična veza, radio veza i sl.) i zavisi od konkretnog projekta.

Na računar se instalira jedan od SCA Energo softverskih paketa. Vrsta softverskog paketa zavisi od konkretnog projekta. Paleta softverskih rešenja je prilagođena potrebama korisnika.

 • Jednostavna i brza rešenja – instalacija na jednom računaru
 • Sveobuhvatni sistem – mogućnost višekorisničkog rada sa analizom i izveštavanjem
 • Integracija sa postojećim nadzorno upravljačkim sistemom kod korisnika (SCADA)

Uvođenje sistema za neprekidno merenje, arhiviranje i analizu parametara niskonaponske električne mreže predstavlja prvi, ali neophodan korak ka preduzimanju daljih mera koje direktno dovode do uštede električne energije, odnosno, do vidljivih finansijskih efekata. Efekti uvođenja sistema su:

 • Mogućnost neprekidnog praćenja i arhiviranja parametara električne mreže a naročito potrošnje
 • Mogućnost praćenja i verifikacije ostvarenih ušteda
 • Mogućnost kontrolisanja kvaliteta električne energije isporučene od strane elektrodistribucije
 • Mogućnost kontrole ispravnosti postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije
 • Mogućnost praćenja vršnog opterećenja i sprovođenje mera za njegovo smanjenje
 • Mogućnost blagovremenog uočavanja potencijalnih kvarova na opremi

Za potrebe analize parametara električne mreže, SCA je razvio paletu softverskih proizvoda (SCA Energo) namenjenih tipičnim korisnicima i aplikacijama.

 • Energo-1 Namenjen za potrebe jednostavnog uvida u parametre električne mreže jednog ili više potrošača.
 • Energo-PRO Namenjen kompleksnijim aplikacijama gde je, pored uvida u parametre električne mreže, potrebna i detaljna obrada podataka za izabrani vremenski interval sa izveštavanjem i uvidom u vremenski dijagram različitih parametara.
 • Energo-NET Nudi isti kvalitet kao i SCA Energo-PRO ali je namenjen korišćenju u računarskoj mreži gde više korisnika može obavljati analizu podataka.
 • Energo-OPC Namenjen za integraciju sa nadzorno-upravljačkim (SCADA) sistemom korišćenjem OPC tehnoloogije.

Svi Energo softverski proizvodi podržavaju komunikaciju sa jednim ili više analizatora mreže različitih proizvođača. Standardno se za komunikaciju sa analizatorima mreže koristi RS-485 magistrala ali su moguće i druge kombinacije u zavisnosti od lokacija na kojima se nalaze analizatori mreže i udaljenosti od računara. Na primer, moguće je koristiti radio link odnosno lokalnu računarsku mrežu (Ethernet).

slika-analizator-mreze

Analizator mreže

Kako praćenje parametara električne napojne mreže i moguće uštede energije postaju sve aktuelnije, pojavila se potreba za merenjem koje bi istovremeno prikazivalo veći broj električnih veličina u realnom vremenu. Klasični instrumenti sa pokaznom skalom i većina dosadašnjih digitalnih instrumenata nisu bili u stanju da zadovolje ovaj zahtev. Nedostaci klasičnih mernih instrumenata su: Merenje samo jedne električne […]

slika-reference

Reference

 • Industrija građevinske keramike, Novi Bečej (“Polet”)
 • Fabrika stočne hrane, Bečej (“Bečejka”)
 • Preduzeće za elektroizgradnju, Novi Sad (“Energotehnika – Južna Bačka”)
 • Fabrika PET ambalaže, Novi Sad (“Rapid”)
 • Silos, Prigrevica (“Victoria Group”)
 • Silos, Srpski Itebej (“Victoria Group”)

Kalkulator uštede

Kalkulatori koji slede daju uvid u moguće uštede električne energije na osnovu parametara koje posetilac ovog sajta unosi. Rezultat svake kalkulacije je konkretna ušteda izražena u novcu (EUR). Kalkulatori se odnose na uštede kod elektromotornih pogona (elektromotori i pumpe) i uštede vezane za prekomernu snagu preuzetu iz mreže (maksigraf).