Analizator mreže

Kako praćenje parametara električne napojne mreže i moguće uštede energije postaju sve aktuelnije, pojavila se potreba za merenjem koje bi istovremeno prikazivalo veći broj električnih veličina u realnom vremenu.

Klasični instrumenti sa pokaznom skalom i većina dosadašnjih digitalnih instrumenata nisu bili u stanju da zadovolje ovaj zahtev. Nedostaci klasičnih mernih instrumenata su:

 • Merenje samo jedne električne veličine (U, I, P, Q, S, Ea, Er …)
 • Lokalni prikaz bez mogućnosti prenosa na računar
 • Merenja u pogonu su elementarna, bez mogućnosti ozbiljnije analize dobijenih vrednosti
 • Tačnost i pouzdanost zavisi od ljudskog faktora usled potrebe ručnog zapisivanja vrednosti.

Analizatori mreže su uređaji koji istovremeno mere i prikazuju veliki broj električnih veličina u monofaznoj, dvofaznoj i trofaznoj (trožičnoj ili četvorožičnoj) električnoj mreži. Prednosti i mogućnosti analizatora mreže su:

 • Istovremeno merenje i prikaz velikog broja parametara (napon, struja, snaga, energija, faktor snage, frekvencija, harmonici)
 • Funkcija brojila aktivne i reaktivne snage i energije u pogonskim uslovima
 • Mogućnost komunikacije sa nadzornim računarom što omogućava:
  • Arhiviranje svih merenih veličina sa mogućnošću analize
  • Integraciju analizatora u nadzorno-upravljački i/ili informacioni sistem
  • Mogućnost preduzimanja mera za uštedu električne energije
 • Niska cena.

SCA podržava sve vodeće proizvođače analizatora mreža i obezbeđuje integralno softversko rešenje koje omogućava transparentnu integraciju analizatora mreža u postojeći informacioni sistem kao i realizaciju nezavisnog sistema prema potrebama korisnika.