Vertikalna integracija

Velika prednost korišćenja SQL baza podataka sa SCADA sistemom je ta što olakšava integraciju u postojeće MES (Manufacturing execution systems) i ERP (Enterprise resource planning) sisteme, omogućavajući nesmetan protok podataka kroz čitavu organizaciju. Uzlazna vertikalna integracija predstavlja strategiju za integraciju SCADA sistema sa nadređenim informacionim sistemom kompanije (MES, ERP).

Prednosti vertikalne integracije su:

  • veći stepen kontrole utroška sirovina,
  • otklanjanje rizika kod nestabilnih izvora nabavki,
  • praćenje količine gotovih proizvoda,
  • veća efikasnost u proizvodnji,
  • optimizacija troškova proizvodnje i njihovo smanjivanje.

Vertikalnom integracijom se može doći do punog potencijala.

SCA već dugi niz godina u okviru isporuke SCADA sistema vrši integraciju sa poslovno informacionim sistemima kompanija u cilju optimizacije proizvodnje.